Scriptieprijs DiverGent

De Beleidscel Diversiteit en Gender looft in samenwerking met de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van de Stad Gent jaarlijks een prijs uit voor de beste en meest vernieuwende masterscriptie waarin de gender- en/of diversiteitsthematiek een centrale rol speelt.

Inschrijven kan nog tot 5 oktober.

Meer informatie: https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/diversiteit-en-gender/scriptieprijs-divergent/overzicht.htm

Scriptieprijzen

Heb je een goed gevoel bij jouw masterproef en ben je trots op jouw geleverde werk? Overweeg dan om deel te nemen aan een scriptieprijs!

In het document overzicht scriptieprijzen vind je een oplijsting van interessante scriptieprijzen.

Voor sommige prijzen zijn de concrete procedure en deadline voor applicatie nog niet gekend, maar via de links kan je dit later nakijken.

 

Scriptieprijs DiverGent

De Beleidscel Diversiteit en Gender (UGent) reikt dit jaar opnieuw de Scriptieprijs DiverGent uit voor de beste en meest vernieuwende masterscriptie waarin gender- en/of diversiteitsthematiek een centrale rol speelt.

Waarvoor staat DiverGent?
DiverGent betekent tegenstrijdig en ambivalent. Een perspectief innemen dat gender en diversiteit centraal stelt, vraagt om verder te gaan dan de status quo. Een divergente visie is noodzakelijk om op een innovatieve wijze een bijdrage te kunnen leveren aan maatschappelijke debatten en beleidsmatige oplossingen te kunnen aanreiken.

De prijs
De prijs bestaat uit een geldbedrag van 500 euro voor de winnaar. De overige 2 genomineerden ontvangen een eervolle vermelding. De winnaar en de 2 genomineerden presenteren hun scriptie op de eerste middaglezing van het jaar (in januari 2017) waar de prijsuitreiking plaats zal vinden. Daarnaast wordt de winnaar uitgenodigd om de onderzoeksresultaten uit de scriptie te herwerken tot een artikel dat wordt voorgelegd aan de redactie van ‘DiGeSt’ en/of ‘Samenleving en Politiek’.

Wie kan deelnemen?
Elke laatstejaarsmasterstudent ingeschreven aan de UGent kan zich inschrijven t.e.m. 5 oktober van het academiejaar volgend op het academiejaar waarin de master werd afgerond.

Meer informatie: http://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/diversiteit-en-gender/scriptieprijs-2016

Proficiat Christof Bex, winnaar scriptieprijs DiverGent

Onze felicitaties aan Christof Bex, huidig student binnen de masteropleiding Gender en Diversiteit! Christof werd de winnaar van de eerste DiverGent scriptieprijs. Hij ontving de prijs voor zijn masterproef Alleen bouwen aan een toekomst. Een kwalitatief onderzoek naar de schooltrajecten en -beleving van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen.

De Scriptieprijs DiverGent is een samenwerking tussen de Beleidscel Diversiteit en Gender (Universiteit Gent) en de Stad Gent en wil masterstudenten belonen voor een vernieuwende scriptie waarin gender- en/of 12565549_938849946205474_2278990564756680131_ndiversiteitsthematiek een centrale rol speelt.

Meer informatie over de scriptieprijs en prijsuitreiking kan je vinden via volgende link: Scriptieprijs DiverGent.

ZONTA Brussel Zavel Aanmoedigingsprijs

Deze prijs is een heel eigen initiafief van onze club die in 2001 in het leven werd geroepen en in 2002 voor het eerst uitgereikt werd.
Die prijs heeft tot doel :
– een eindwerk te belonen dat op een relevante manier het statuut van de vrouw, op welk gebied dan ook, belicht en/of poogt te verbeteren,
– Zonta International meer naambekendheid geven bij een groter, jonger, academisch publiek,
– jonge vrouwen te boeien voor de Zonta-ideeëen  en de Zonta International Service Organísatie.
Deze aanmoedigingsprijs is een nieuwe aanpak van “service” naast de reeds bestaande serviceprojecten die wij in het Brussels Gewest blijven ondersteunen. Met deze prijs willen wij een toegevoegde waarde leveren bovenop het principe van Iiefdadigheid en trachten wij een gerichte, opbouwende en duurzame service te ontwikkelen.

REGLEMENT
1. Voorwerp van de prijs.
Zonta Club Brussel Zavel reikt, zo mogelijk jaarlijks, een aanmoedigingsprijs uit aan een verdienstelijke student/e die met een masterproef op de meest relevante manier het statuut van de vrouw, op welk gebied dan ook, belicht en/of poogt te verbeteren. Met deze prijs beoogt de club een toegevoegde waarde te leveren bovenop het principe van liefdadigheid en tracht de club een gerichte, opbouwende en duurzame service te ontwikkelen.
2. Kandidatuurstelling.
De kandidaten dienen een exemplaar van hun werk voor 31 december te laten toekomen aan de voorzitter van de club of aan de door haar aangeduide persoon. Voor de periode september 2014 tot augustus 2016 is de voorzitter : Carla van de Schoot, A.Huysmanslaan 87, 1050 Brussel, e-mailadres : clasina@skynet.be. De ingediende werken moeten vergezeld zijn van het c.v.van de auteur en een korte samenvatting van het werk. De werken dienen geschreven te zijn in een van de drie landstalen of in het Engels. De werken blijven te allen tijde ter beschikking van de Club.
3. Toekenningsprocedure.
In overleg met de promotor van de student/e wordt door de Club na 31 december een masterproef geselecteerd. De winnaar of winnares verbindt er zich toe zijn/haar project te komen voorstellen op één van de maandelijkse vergaderingen van de club.
4. Toekenning van de prijs.
Het bedrag van de prijs wordt jaarlijks door de Club bepaald en bedraagt tussen 500 en 1.000 €. De laurea(a)t(e) wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de bekroning.

——————————————————————————————————————–

Laura Nys wint de Johanna Naber Scriptieprijs 2015, en een eervolle vermelding voor master Gender en Diversiteit studente Lith Lefranc

Zie bericht op: https://www.historici.nl/nieuws/prijzen-laura-nys-wint-de-johanna-naber-scriptieprijs-2015

Op vrijdag 17 april, heeft Laura Nys de Johanna Naberprijs 2015 gewonnen met haar scriptie Liefde, lijden en verzet. Emotionele (tegen)praktijken in het Rijksopvoedingsgesticht voor lastige of weerspannige meisjes te Brugge (1927-1941). De Johanna Naberprijs is uitgereikt door Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, en de Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG). Nys wint hiermee een bedrag van 500 euro en krijgt de gelegenheid om een artikel te schrijven voor het tijdschrift Historica.

Juryrapport

De jury is onder de indruk van de manier waarop in deze scriptie zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses worden ingezet om te reconstrueren hoe het toeging in het Brugse Rijksopvoedingsgesticht, waar de gedetineerde meisjes werden ingedeeld in categorieën als ‘moeilijk’ en ‘erg moeilijk’. De auteur maakt hierbij niet alleen gebruik van voor de hand liggende bestuurlijke bronnen (zoals het tuchtregister), maar juist ook van egodocumenten uit de persoonsdossiers van de meisjes. Het gaat daarbij vooral om in beslag genomen dan wel met toestemming verzonden kattenbelletjes en brieven, uitgewisseld tussen de meisjes onderling en tussen de meisjes en de buitenwereld, vaak familie. Bij de interpretatie gaat zij op zoek naar de manier waarop gender tot stand komt in emotionele praktijken, zoals gepassioneerde liefdesverklaringen of jaloerse verdachtmakingen van meisjes onder elkaar. Gesteund door kwantitatieve analyses verrijst zo een rijk beeld van de kwaliteit van leven in een strafinrichting, vol alledaagse spanningen. Hierbij slaagt zij erin om de interpretatieschema’s van emotionele praktijken van Monique Scheer en William Reddy aanzienlijk te verfijnen. Op basis daarvan toont zij aan dat niet alle, maar zeker wel sommige emotionele praktijken kunnen worden betiteld als hidden transcripts van oppositie, waarmee ook de befaamde theorie van James Scott over verzet een vernieuwende bewerking ondergaat.

Johanna Naberprijs

De Johanna Naberprijs is een jaarlijkse prijs voor Nederlandstalige afstudeerscripties op het gebied van vrouwen- en/of gendergeschiedenis en is dit jaar voor de dertiende maal uitgereikt. Elke student aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit die een afstudeerscriptie schrijft op dit gebied, kwam in aanmerking voor de prijs.

De prijs is vernoemd naar Johanna Wilhelmina Antoinette Naber (1859-1941), schrijfster van talrijke historische studies. In 1935 was zij één van de oprichtsters van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV), waaruit Atria is voortgekomen. Johanna Naber heeft een groot deel van haar leven gewijd aan het zichtbaar maken van vrouwen in de geschiedenis.

Het doel van de prijs is om onderzoek op het gebied van vrouwen- en gendergeschiedenis te bevorderen.

Voor de Johanna Naber Prijs 2015 zijn twaalf scripties ingezonden. De jury bestond uit Mieke Aerts (bijzonder hoogleraar politieke geschiedenis van gender in Nederland aan de UvA), Gita Deneckere (hoogleraar sociale geschiedenis aan de Universiteit van Gent) en Fabian Van Wesemael (winnaar Johanna Naberprijs 2014).

Net als in 2014 heeft de jury naast de winnende scriptie ook een eervolle vermelding opgenomen. Deze gaat naar Lith Lefranc, voor haar scriptie ‘Wilskrachtige mannen en medelijdende vrouwen’. Een discoursanalyse van Vlaams-nationalistische genderconstructies in herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog op de IJzerbedevaarten (1920-1944). In deze scriptie wordt een indrukwekkende bronnenstudie gemaakt van de wijze waarop gender een rol speelt in het Vlaamse nationalisme van het Interbellum.

Beide scripties zijn inspirerende voorbeelden van wat gendergeschiedenis heden ten dage kan bijdragen, zowel aan de historische wetenschap, als aan ons inzicht in gender.

Marguerite Lefèvreprijs voor Genderstudies

De Academische Stichting Leuven (ASL) steunt voornamelijk jonge onderzoekers o.a. door het uitreiken van prijzen  voor doctraatsproefschriften of masterproeven in verschillende domeinen. De Marguerite Lefèvreprijs voor Genderstudies wordt tweejaarlijks door de ASL toegekend en de uiterlijke indiendatum voor de mastereindwerken is 15 december 2015. De studie moet een belangrijke bijdrage leveren aan het wetenschappelijk inzicht in de problematiek van gender en genderverhoudingen en/of inzicht in de v/m gelijkekansenthematiek. Studies uit alle wetenschapsdomeinen komen in aanmerking.

Jaar van volgende uitreiking: 2016 (proefschriften verdedigd tijdens academiejaar 2013-2014 en 2014-2015)

Indiendatum: Uiterlijk op 15 december 2015

Wat indienen? Kandidaatstelling omvattende:

  • Eindverhandeling (licentiaat/master) (3 ex.)
  • Samenvatting (Nederlands of Engels) van max. 500 woorden, waarin vraagstelling, methodologie en resultaten worden toegelicht (4 ex.)
  • Een kort curriculum vitae (4 ex.)

Zie de website voor het secretariaat en de nodige details rond indiening.

Scriptieprijs DiverGent

Met trots stellen de Beleidscel Diversiteit en Gender van de Universiteit Gent en de dienst Gelijke Kansen van de stad Gent voor: De Scriptieprijs DiverGent

Waarvoor staat DiverGent?

DiverGent betekent tegenstrijdig en ambivalent. Een perspectief innemen dat gender en diversiteit centraal stelt, vraagt om verder te gaan dan de status quo. Een divergente visie is noodzakelijk om op een innovatieve wijze een bijdrage te kunnen leveren aan maatschappelijke debatten en beleidsmatige oplossingen te kunnen aanreiken. Met de uitreiking van de Scriptieprijs DiverGent wil de Beleidscel Diversiteit en Gender het belang van deze visie erkennen en in de verf zetten. Het durven denken vanuit het andere standpunt ligt binnen het actieterrein van de Beleidscel en de ambities van de UGent.

De prijs

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500 voor de winnaar. De overige twee genomineerden ontvangen een eervolle vermelding. De winnaar en de twee genomineerden presenteren hun scriptie op de eerste middaglezing van het jaar (in januari 2016) waar de prijsuitreiking plaats zal vinden. Daarnaast wordt de winnaar uitgenodigd om de onderzoeksresultaten uit de scriptie te herwerken tot een artikel dat wordt voorgelegd aan de redactie van DiGeSt.

Wie kan deelnemen?

Elke laatstejaarsmasterstudent ingeschreven aan de UGent kan zich inschrijven t.e.m. 5 oktober van het academiejaar volgend op het academiejaar waarin de master werd afgerond. Deelnemers die meedingen voor de allereerste prijsuitreiking in januari 2016, moeten dus tijdens het academiejaar 2014-2015 afstuderen en geslaagd zijn voor alle opleidingsonderdelen en de scriptie. Voor de masterscriptie moeten deelnemende kandidaten een cijfer van minstens 14 hebben behaald. De scriptie mag gaan over om het even welk onderwerp zolang het wetenschappelijk of/en beleidsmatig raakt aan de kern van de diversiteits- en/of genderthematiek.

Deelname en procedure

Deelnemen kan door dit online-inschrijvingsformulier van de Beleidscel Diversiteit en Gender in te vullen. De inzending bestaat uit een digitale versie van de geschreven scriptie in het Nederlands of het Engels. We vragen ook een korte toelichting aan de hand van volgende drie vragen:

. Beschrijf je masterproef in maximum 500 woorden.

. Wat zijn de raakvlakken met gender en/of diversiteit?

. Verduidelijk in welke mate het werk potentieel bijdraagt aan de maatschappelijke verankering van gender mainstreaming en diversiteit en relevant is voor de beleidsvorming hieromtrent.

De jury wordt jaarlijks samengesteld uit vijf personen bestaande uit academici en beleidsmedewerkers. Deze juryleden maken eerst een preselectie op basis van het online-inschrijvingsformulier, het abstract en de daarbij horende vragen. Deelnemers aan de wedstrijd krijgen na 5 oktober een bevestiging van de ontvangst van hun inzending. Begin december volgt het bericht of zij tot de shortlist, i.e. de lijst van drie genomineerden, behoren. Op de eerste middaglezing van het jaar (in januari 2016) wordt de uiteindelijke winnaar van de DiverGentprijs bekendgemaakt. Bij onvoldoende niveau van de inzendingen heeft de jury het recht de scriptieprijs niet uit te reiken.

Aanvaarde inzendingen worden beoordeeld op drie criteria:

. Wetenschappelijke kwaliteit

. Innovatief concept met betrekking tot gender en diversiteit

. Stijl, leesbaarheid en genderneutraal taalgebruik3

 Extra info:

De Beleidscel Diversiteit en Gender organiseert tweemaandelijkse middaglezingen waarbij ze expertise samenbrengt van onderzoeks-, onderwijs- en beleidsmedewerkers die werken rond gender en/of diversiteit.

DiGest is een wetenschappelijk tijdschrift op basis van peerreview dat tweemaal per jaar verschijnt en gewijd is aan onderzoek op het kruispunt van diversiteit en gender. Meer info: http://www.digest.ugent.be.

Het screeningsmoment voor genderneutraal taalgebruik is bedoeld ter ondersteuning van auteurs en is terug te vinden op de website van de Beleidscel Diversiteit en Gender. https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/diversiteit-en-gender/gender/gendertoets.html