Interuniversitaire Master in Gender en Diversiteit

Eerste inschrijving? Klik hier voor meer informatie. Bekijk ook de informatie ivm gastinschrijving aan de partnerinstellingen.

NIEUWE WEBPAGINA: CORONAVIRUS (met nuttige info en links)

 KIES EENS IETS ANDERS EN ZIE HET VERSCHIL !

Ongelijkheid staat volop in het centrum van het publieke debat. Politici, journalisten, celebrities, onderzoekers, organisaties en activisten laten zich horen over kwesties als seksisme, feminisme, racisme, migratie, dekolonisatie, armoede en verrijking, en radicalisering. Wat hebben verschillende vormen van ongelijkheid en verschil eigenlijk met elkaar te maken? Hoe worden ze vandaag de dag gecreëerd, bestendigd of omgebogen in de media, culturele producties, beleid, wetgeving, onderwijs, arbeidsmarkt, gezondheidzorg en sport? Hoe nemen we zelf een positie in op basis van achterstellingen en privileges? Hoe kun je een verschil maken?

In de interuniversitaire en interdisciplinaire masteropleiding Gender en Diversiteit leer je kritisch nadenken, onderzoeken en handelen, en creëer je een basis voor toekomstig werk in beleid, het bedrijfsleven, het middenveld, de culturele sector of onderzoek.

De opleiding vertrekt vanuit de meervoudige betekenissen van identiteit en verschil, zoals ontwikkeld in de genderstudies en feministische theorie. Hoe komt identiteit in onze samenleving tot stand, en hoe spelen verschillende aspecten zoals gender, etniciteit, klasse, nationaliteit, religie, seksualiteit en leeftijd daarbij een rol? Hoe hangt individuele identiteit samen met de sociale positie die je inneemt? Op welke manieren hebben identiteiten en posities vorm gekregen in een context van machtsrelaties en politieke, sociale en culturele mechanismen van in- en uitsluiting alsook betekenisgeving? Hoe kunnen we een kritische blik formuleren op meervoudige identiteiten en complexe machtsverschillen?

In 2014-2015 werd de nieuwe interuniversitaire masteropleiding Gender en Diversiteit gelanceerd. Deze prille opleiding bleek meteen een daverend succes wat betreft het grote aantal studenten die het heeft aangetrokken. De grote interesse in de opleiding Gender en Diversiteit toont dat velen nood hebben aan kritische kennis en analytische vaardigheden die inzicht bieden in emancipatie en ongelijkheid, en die kunnen worden omgezet naar attitudes en vaardigheden die het verschil maken.

THEORIE, BENADERINGEN EN INTERDISCIPLINARITEIT

De masteropleiding Gender en Diversiteit biedt cruciale theorievorming, terminologie en analytische vaardigheden die je in staat stellen verschillende domeinen van onze samenleving, en hun samenhang, te analyseren. Cruciale concepten daarbij zijn emancipatie, identiteit, verschil en macht, die steeds weer op verschillende manieren aan bod komen in de discussies tussen docenten en studenten.

Gender is hierbij een eerste analytisch kernbegrip, dat wordt bekeken in samenhang met diverse factoren die bepalend zijn voor identiteit en sociale posities. Een belangrijke benadering is dan ook die van ‘intersectionaliteit’ zoals die werd ontwikkeld in de feministische theorie. Daarbij wordt gender nooit als losstaand gegeven bekeken, maar wordt gender geanalyseerd in relatie tot etniciteit, klasse, leeftijd, religie, seksualiteit etc. Een tweede belangrijke benadering is het sociaal constructivistische uitgangspunt, waarbij identiteit en sociale relaties worden geanalyseerd als vorm gegeven binnen een welbepaalde historische, sociale, culturele, religieuze, economische en seksuele context. Beide benaderingen worden toegepast in uiteenlopende disciplinaire velden en op allerlei thema’s en onderwerpen.

De kracht van de interuniversitaire opleiding ligt in haar interdisciplinariteit. Docenten en studenten zijn afkomstig uit de vijf Vlaamse universiteiten, en verschillende faculteiten en departementen, en komen soms van buiten België. Dit levert uitdagende en vruchtbare discussies en uitwisselingen op, die horizon-verbredend zijn voor iedereen die eraan deelneemt. Een betere plek voor het ontwikkelen van een ‘critical mind’ is er niet!

PRAKTISCH

Bekijk hier de brochure van de opleiding. Meer info over het programma kan je hier terugvinden. Alle informatie over de masteropleiding krijg je in een notendop op de startdag, deze is open voor alle geïnteresseerden!

Voor meer algemene info kan u terecht bij: sabrina.vandevelde@ugent.be

 

Logos univs magedi-2017_cvh