Interuniversitaire Master in Gender en Diversiteit

Eerste inschrijving? Klik hier voor meer informatie. Bekijk ook de informatie ivm gastinschrijving aan de partnerinstellingen.

 

 KIES EENS IETS ANDERS EN ZIE HET VERSCHIL !

Ongelijkheid staat volop in het centrum van het publieke debat. Politici, journalisten, celebrities, onderzoekers, organisaties en activisten laten zich horen over kwesties als seksisme, feminisme, racisme, migratie, dekolonisatie, armoede en verrijking, en radicalisering. Wat hebben verschillende vormen van ongelijkheid en verschil eigenlijk met elkaar te maken? Hoe worden ze vandaag de dag gecreëerd, bestendigd of omgebogen in de media, culturele producties, beleid, wetgeving, onderwijs, arbeidsmarkt, gezondheidzorg en sport? Hoe nemen we zelf een positie in op basis van achterstellingen en privileges? Hoe kun je een verschil maken?

In de interuniversitaire en interdisciplinaire masteropleiding Gender en Diversiteit leer je kritisch nadenken, onderzoeken en handelen, en creëer je een basis voor toekomstig werk in beleid, het bedrijfsleven, het middenveld, de culturele sector of onderzoek.

De opleiding vertrekt vanuit de meervoudige betekenissen van identiteit en verschil, zoals ontwikkeld in de genderstudies en feministische theorie. Hoe komt identiteit in onze samenleving tot stand, en hoe spelen verschillende aspecten zoals gender, etniciteit, klasse, nationaliteit, religie, seksualiteit en leeftijd daarbij een rol? Hoe hangt individuele identiteit samen met de sociale positie die je inneemt? Op welke manieren hebben identiteiten en posities vorm gekregen in een context van machtsrelaties en politieke, sociale en culturele mechanismen van in- en uitsluiting alsook betekenisgeving? Hoe kunnen we een kritische blik formuleren op meervoudige identiteiten en complexe machtsverschillen?

In 2014-2015 werd de nieuwe interuniversitaire masteropleiding Gender en Diversiteit gelanceerd. Deze prille opleiding bleek meteen een daverend succes wat betreft het grote aantal studenten die het heeft aangetrokken. De grote interesse in de opleiding Gender en Diversiteit toont dat velen nood hebben aan kritische kennis en analytische vaardigheden die inzicht bieden in emancipatie en ongelijkheid, en die kunnen worden omgezet naar attitudes en vaardigheden die het verschil maken.

THEORIE, BENADERINGEN EN INTERDISCIPLINARITEIT

De masteropleiding Gender en Diversiteit biedt cruciale theorievorming, terminologie en analytische vaardigheden die je in staat stellen verschillende domeinen van onze samenleving, en hun samenhang, te analyseren. Cruciale concepten daarbij zijn emancipatie, identiteit, verschil en macht, die steeds weer op verschillende manieren aan bod komen in de discussies tussen docenten en studenten.

Gender is hierbij een eerste analytisch kernbegrip, dat wordt bekeken in samenhang met diverse factoren die bepalend zijn voor identiteit en sociale posities. Een belangrijke benadering is dan ook die van ‘intersectionaliteit’ zoals die werd ontwikkeld in de feministische theorie. Daarbij wordt gender nooit als losstaand gegeven bekeken, maar wordt gender geanalyseerd in relatie tot etniciteit, klasse, leeftijd, religie, seksualiteit etc. Een tweede belangrijke benadering is het sociaal constructivistische uitgangspunt, waarbij identiteit en sociale relaties worden geanalyseerd als vorm gegeven binnen een welbepaalde historische, sociale, culturele, religieuze, economische en seksuele context. Beide benaderingen worden toegepast in uiteenlopende disciplinaire velden en op allerlei thema’s en onderwerpen.

De kracht van de interuniversitaire opleiding ligt in haar interdisciplinariteit. Docenten en studenten zijn afkomstig uit de vijf Vlaamse universiteiten, en verschillende faculteiten en departementen, en komen soms van buiten België. Dit levert uitdagende en vruchtbare discussies en uitwisselingen op, die horizon-verbredend zijn voor iedereen die eraan deelneemt. Een betere plek voor het ontwikkelen van een ‘critical mind’ is er niet!

OPLEIDINGSCOMPETENTIES

Concreet streeft de opleiding volgende opleidingscompetenties na:

  • De afgestudeerde beschikt over gevorderde kennis van de verschillende concepten, theorieën, debatten en methoden in de genderstudies en het onderzoek naar diversiteit en kan deze ook situeren in de relevante historische en maatschappelijke context. (OLR1)
  • De afgestudeerde heeft inzicht in historische en recente maatschappelijke ontwikkelingen inzake gender en diversiteit en kan deze plaatsen in een hedendaagse, nationale, Europese en internationale (beleids)context. (OLR2)
  • De afgestudeerde is in staat om genderverhoudingen vanuit een interdisciplinair en intersectioneel perspectief en de interactie van gender met andere verschillen, machtsongelijkheden en discriminatiegronden te analyseren. (OLR3)
  • De afgestudeerde is in staat om zelfstandig verworven kennis en inzichten uit genderstudies te ontwikkelen en toe te passen in het ontwerpen en uitwerken van een specifiek theoretisch of empirisch onderzoek over vraagstukken met betrekking tot gender en diversiteit. (OLR4)
  • De afgestudeerde is in staat om relevante wetenschappelijke informatie (primaire bronnen en secundaire literatuur) op gebied van genderstudies en diversiteit kritisch te verwerken en de resultaten van eigen onderzoek genuanceerd en correct weer te geven in een wetenschappelijk verantwoord verslag of scriptie. (OLR5)
  • De afgestudeerde kan zelfstandig en in een multidisciplinaire omgeving werken. Hij/zij beschikt over de vereiste sociale en communicatieve vaardigheden om een leidinggevende of adviserende functie op te nemen in het maatschappelijke en culturele veld, het bedrijfsleven of bij de overheid en zijn/haar kennis inzake gender en diversiteit te valoriseren. (OLR6)
  • De afgestudeerde heeft een gedreven en dynamische houding en is in staat om gender- en diversiteitsbewust te denken en te handelen ten aanzien van nieuwe problemen, contexten en situaties. (OLR7)
  • De afgestudeerde staat open voor de multiculturele context en kan op een geëngageerde en verantwoordelijke wijze omgaan met complexe problemen van sociale ongelijkheid en discriminatie. (OLR8)
  • De afgestudeerde staat open voor nieuwe theoretische en wetenschappelijke inzichten en is bereid om deze kritisch te toetsen aan en te integreren in professionele ervaringen. (OLR9)

PRAKTISCH

Meer info over het programma kan je hier terugvinden. Alle informatie over de masteropleiding krijg je in een notendop op de startdag, deze is open voor alle geïnteresseerden!

Voor meer algemene info kan u terecht bij: sabrina.vandevelde@ugent.be