projectbeheerder Diversiteit – VIVO

VIVO vzw is een overkoepelend initiatief van de sociale partners uit de Social Profit om deze sector te inspireren met tal van acties, sensibiliserende projecten en vorming. Dit om potentiële werknemers naar de sector toe te leiden en huidige werknemers en hun organisaties te versterken, met oog voor diversiteit, kansengroepen en werkbaar werk. Momenteel is VIVO op zoek naar een nieuwe projectbeheerder Diversiteit.

Meer informatie: https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/zapdrupalfilesstaging/vivo/inline-files/Projectbeheerder-diversiteit-1.pdf

Vacature Medewerksters van het Apostolaat

Een vacature voor een voltijdse doctoraatsbursaal op het onderzoeksproject ‘De Medewerksters van het Apostolaat: een geheim 20e eeuws netwerk van katholieke lekenvrouwen en hun rol in sociale en kerkelijke vooruitgang (1940-1977)’. De positie zal ingevuld worden aan de onderzoekseenheid Geschiedenis van Kerk en Theologie aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven.

De vacature: https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/vacatures/60094256?hl=en&lang=nl

 

Vacature PhD – Levenslang leren bij ingenieursstudenten

In dit project wordt onderzocht hoe, wanneer en waar in het curriculum hoger onderwijsinstellingen kunnen inzetten op persoonlijke ontwikkeling en levenslang leren. Op basis van eerder onderzoek en reeds geïmplementeerde interventies, zullen pilootprojecten opgestart worden in drie instellingen (KU Leuven, TU Dublin en LUT University). De effectiviteit en efficiëntie van de pilootprojecten zal bepaald worden met behulp van kwantitatieve methodes (gevalideerde vragenlijst) en kwalitatieve methodes (focusgroep gesprekken en in-depth interviews). Op basis van de resultaten van deze pilootprojecten zal zowel ondersteunend materiaal ontwikkeld voor docenten als advies voor het beleid. Dit project beoogt bijgevolg impact te hebben op meerdere aspecten van het onderwijs.

Meer informatie: https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/60100279

Doctoraatsbursaal in Diversiteit in het hoger onderwijs

Het Steunpunt Diversiteit & Leren (UGent) zoekt een nieuwe collega die gedurende vier jaar aan een doctoraat wil werken rond diversiteitsensitief hoger onderwijs! Ben je geboeid door dit topic? Wil je je verdiepen in (kwalitatief) onderzoek? En droom je ervan deel te worden van een warm en enthousiast team? Solliciteer dan snel, tot 25 maart.

Meer informatie: https://career012.successfactors.eu/career?company=C0000956575P&career_job_req_id=22744&career_ns=job_listing&navBarLevel=JOB_SEARCH

Project coördinator – Gelijke Kansen (M/V/X) Halftijds vervangingscontract

De Stad Brussel strijdt tegen ongelijkheid, discriminatie en vooroordelen die blijven bestaan. In deze strijd coördineert en ondersteunt de Dienst Gelijke Kansen acties, informeert en sensibiliseert ze de burgers rond deze problematiek. Het objectief van de Dienst Gelijke Kansen bestaat erin alle burgers van de stad gelijke kansen te bieden, zonder discriminatie op basis van geslacht, herkomst, leeftijd, seksuele voorkeur of handicap.

Je neemt deel aan de promotie van gelijke kansen en rechten voor alle burgers en aan de bestrijding van discriminatie en toont veel interesse voor de kwestie van racisme. Je voert deze opdracht uit met het oog op een collectieve ontwikkeling en in een geest van dialoog. Je maakt deel uit van een team van 6 medewerkers waarin je verantwoordelijk bent voor de ontwikkeling van het antidiscriminatiebeleid van de stad overeenkomstig de door de gemeentelijke autoriteiten vastgestelde richtsnoeren en voor de ontwikkeling van nieuwe bewustmakings- en voorlichtingsprojecten. Je werkt nauw samen met het kabinet van schepenen en jouw hiërarchie en ontwikkelt de samenwerking met de verschillende partners die op dit gebied actief zijn.

Meer informatie hier.

Febelfin job offer

Are you dreaming to contribute to gender equality as your daily job in 2022 ?
Women in Finance Belgium, association grouping 46 financial institutions committing to progress on gender equality, is #hiring an assistant (F/M/X) to the co-chairs, who will : participate in all gender equality projects, surveys, meetings, organise workshops and events, contacts with the members, communicate about us on social media…
If you are fluent in EN / NL / FR, have a Master in Gender or a relevant experience in #diversity and #inclusion, if you have communication and organisation skills, and if you feel that you are ready for this challenge, please take contact with us. An experience of the #financialsector is an asset, but not mandatory.
Part-time (80%) or full time possible.
Thanks to send a mail to claire.godding@febelfin.be – to apply but also if you would like to ask some questions.

vacature voor een domeincoördinator Diversiteit aan de UAntwerpen

Departement Universiteit & Samenleving van de Universiteit Antwerpen zoekt een voltijdse domeincoördinator Diversiteit.

Functie

De functie omvat onder andere volgende opdrachten:

  • Je ondersteunt de Universiteit Antwerpen in het ontwikkelen en voorbereiden van haar diversiteitsbeleid zowel ten aanzien van studenten als van personeel. Je bent hierbij op de hoogte van de meest recente maatschappelijke ontwikkelingen en weet hierop proactief in te spelen.
  • Je ondersteunt UAntwerpen in het implementeren, analyseren en evalueren van concrete beleidsplannen en initiatieven. Je vertaalt strategische doelstellingen naar operationele processen Je gebruikt hierbij onder andere het principe van PDCA.
  • Je coördineert de ondersteunende activiteiten en overlegstructuren behorende tot het domein diversiteit waarbij jij ook instaat voor het onderhouden van interne en externe contacten.
  • Je hebt een overzicht van de beleidsvoering van faculteiten en weet het centrale diversiteitsbeleid en het facultaire beleid op elkaar af te stemmen.
  • Je rapporteert op regelmatige basis aan de het departementshoofd of andere bevoegde instanties, en onderhoudt in dit verband een gevarieerd netwerk.
  • Je stuurt het Team Diversiteit aan door het uittekenen van processen en procedures met het oog op een resultaatsgerichte dienstverlening.
  • Je coacht de leden van Team Diversiteit, voor een optimale taakverdeling en persoonlijke ontwikkeling.
  • Je ondersteunt de Stuurgroep Diversiteit en zorgt voor de inhoudelijke opvolging ervan.


Meer informatie hier.