Scriptieprijs DiverGent

Met trots stellen de Beleidscel Diversiteit en Gender van de Universiteit Gent en de dienst Gelijke Kansen van de stad Gent voor: De Scriptieprijs DiverGent

Waarvoor staat DiverGent?

DiverGent betekent tegenstrijdig en ambivalent. Een perspectief innemen dat gender en diversiteit centraal stelt, vraagt om verder te gaan dan de status quo. Een divergente visie is noodzakelijk om op een innovatieve wijze een bijdrage te kunnen leveren aan maatschappelijke debatten en beleidsmatige oplossingen te kunnen aanreiken. Met de uitreiking van de Scriptieprijs DiverGent wil de Beleidscel Diversiteit en Gender het belang van deze visie erkennen en in de verf zetten. Het durven denken vanuit het andere standpunt ligt binnen het actieterrein van de Beleidscel en de ambities van de UGent.

De prijs

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500 voor de winnaar. De overige twee genomineerden ontvangen een eervolle vermelding. De winnaar en de twee genomineerden presenteren hun scriptie op de eerste middaglezing van het jaar (in januari 2016) waar de prijsuitreiking plaats zal vinden. Daarnaast wordt de winnaar uitgenodigd om de onderzoeksresultaten uit de scriptie te herwerken tot een artikel dat wordt voorgelegd aan de redactie van DiGeSt.

Wie kan deelnemen?

Elke laatstejaarsmasterstudent ingeschreven aan de UGent kan zich inschrijven t.e.m. 5 oktober van het academiejaar volgend op het academiejaar waarin de master werd afgerond. Deelnemers die meedingen voor de allereerste prijsuitreiking in januari 2016, moeten dus tijdens het academiejaar 2014-2015 afstuderen en geslaagd zijn voor alle opleidingsonderdelen en de scriptie. Voor de masterscriptie moeten deelnemende kandidaten een cijfer van minstens 14 hebben behaald. De scriptie mag gaan over om het even welk onderwerp zolang het wetenschappelijk of/en beleidsmatig raakt aan de kern van de diversiteits- en/of genderthematiek.

Deelname en procedure

Deelnemen kan door dit online-inschrijvingsformulier van de Beleidscel Diversiteit en Gender in te vullen. De inzending bestaat uit een digitale versie van de geschreven scriptie in het Nederlands of het Engels. We vragen ook een korte toelichting aan de hand van volgende drie vragen:

. Beschrijf je masterproef in maximum 500 woorden.

. Wat zijn de raakvlakken met gender en/of diversiteit?

. Verduidelijk in welke mate het werk potentieel bijdraagt aan de maatschappelijke verankering van gender mainstreaming en diversiteit en relevant is voor de beleidsvorming hieromtrent.

De jury wordt jaarlijks samengesteld uit vijf personen bestaande uit academici en beleidsmedewerkers. Deze juryleden maken eerst een preselectie op basis van het online-inschrijvingsformulier, het abstract en de daarbij horende vragen. Deelnemers aan de wedstrijd krijgen na 5 oktober een bevestiging van de ontvangst van hun inzending. Begin december volgt het bericht of zij tot de shortlist, i.e. de lijst van drie genomineerden, behoren. Op de eerste middaglezing van het jaar (in januari 2016) wordt de uiteindelijke winnaar van de DiverGentprijs bekendgemaakt. Bij onvoldoende niveau van de inzendingen heeft de jury het recht de scriptieprijs niet uit te reiken.

Aanvaarde inzendingen worden beoordeeld op drie criteria:

. Wetenschappelijke kwaliteit

. Innovatief concept met betrekking tot gender en diversiteit

. Stijl, leesbaarheid en genderneutraal taalgebruik3

 Extra info:

De Beleidscel Diversiteit en Gender organiseert tweemaandelijkse middaglezingen waarbij ze expertise samenbrengt van onderzoeks-, onderwijs- en beleidsmedewerkers die werken rond gender en/of diversiteit.

DiGest is een wetenschappelijk tijdschrift op basis van peerreview dat tweemaal per jaar verschijnt en gewijd is aan onderzoek op het kruispunt van diversiteit en gender. Meer info: http://www.digest.ugent.be.

Het screeningsmoment voor genderneutraal taalgebruik is bedoeld ter ondersteuning van auteurs en is terug te vinden op de website van de Beleidscel Diversiteit en Gender. https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/diversiteit-en-gender/gender/gendertoets.html