Boekvoorstelling Anaïs Van Ertvelde ‘Handicap’

Dinsdag 19/03/2024 – 19:30

Boekvoorstelling Anaïs Van Ertvelde ‘Handicap’
Op 19 maart gaat Anaïs van Ert­vel­de na een intro­duc­tie door Ella De Mes­mae­ker van femi­nist queer boek­han­del Rok­ko in gesprek met film­ma­ker Mari San­ders. Dit keer niet aan de eet­ta­fel waar ze dat als part­ners gewoon­lijk doen, maar wel in Kunst­hal Gent, voor een live publiek. Anaïs zal ook voor­le­zen uit Han­di­cap en aan­slui­tend sig­ne­ren aan de boe­ken­stand van Paard Van Troje.

Anaïs Van Ert­vel­de werd gebo­ren met een kor­te rech­ter­on­der­arm. Voor haar een van­zelf­spre­kend gege­ven, dacht ze. Voor­al ande­re men­sen leken er vra­gen bij te heb­ben. Tot ze ont­dek­te dat er veel meer ach­ter die han­di­cap schuil­gaat. Niet alleen per­soon­lijk maar ook maat­schap­pe­lijk.

Van Ert­vel­de onder­zoekt ​han­di­cap’ als een poli­tie­ke con­di­tie. Ze fileert wat de wereld ons over han­di­cap ver­telt en maakt dui­de­lijk wat han­di­cap ons over de wereld kan ver­tel­len. Hoe han­di­cap onze blik op kunst, seks, werk, inti­mi­teit, burn-out, bur­ger­schap, ver­zet en op wie we zelf zijn beïn­vloedt – al heb­ben we dat zel­den door.

Han­di­cap is ook het ver­slag van een intie­me en soms hef­ti­ge zoek­tocht: hoe kan je thuis­ho­ren in een wereld waar­toe je niet van­zelf­spre­kend behoort? Hoe ont­war je de manie­ren waar­op lichaam, beper­king en ver­lan­gen ver­knoopt zijn? Waar­om voelt het zo gevaar­lijk om je met een han­di­cap te iden­ti­fi­ce­ren en ligt in dat gevaar mis­schien vrij­heid verborgen?

I.s.m. Paard van Tro­je, rok­ko, uit­ge­ve­rij De Bezi­ge Bij en Kunst­hal Gent
Toe­gang gra­tis, graag voor­af reser­ve­ren via gent@​paardvantroje.​be.