Stage

De master in gender en diversiteit biedt studenten de gelegenheid om via de stage hun kennis en inzichten, opgebouwd in de theoretische en thematische opleidings-onderdelen, te koppelen aan praktijkervaring. Studenten die kiezen voor een reflectiestage (5 ECTS), verblijven gedurende een beperkte tijd (3 weken) in een bedrijf of organisatie. Zij analyseren hun observaties en rapporteren hierover vanuit gender- en diversiteitstheoretische denkkaders.
Download PDF Studiefiche Reflectiestage.

Studenten die kiezen voor een participatiestage (10 ECTS) zijn gedurende een langere periode (6 weken) actief werkzaam in een bedrijf, instelling of organisatie, waar ze (mee)werken aan een specifiek project, een bepaald onderzoek uitvoeren of een beleidsondersteunend rapport schrijven.
Downlad PDF Studiefiche Participatiestage.

Integratievak Stage 2017-2018

Studenten worden aangeraden hun stage niet te eindigen voor ze het merendeel van de stamvakken uit de Master hebben gevolgd. Het opleidingsonderdeel ‘Stage’ is immers een integratievak waarin de kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die werden verworven in andere opleidingsonderdelen, geïntegreerd, toegepast en verder ontwikkeld worden.

Leerplatform voor de stage (enkel toegankelijk voor ingeschreven studenten met UGent account).
Op dit leerplatform vinden studenten, vanaf eind september, een Stagehandleiding en een lijst van mogelijke stageplaatsen en -vacatures. Deze lijst wordt in de loop van het academiejaar regelmatig bijgewerkt. In afwachting van de start van het academiejaar kunnen studenten de webpagina ‘Stageplekken’ op deze site raadplegen, met enkele voorbeelden van organisaties waar eerder stages werden gelopen.

Studenten kunnen ook in het buitenland stage lopen.  Hiervoor zijn er financieringsmogelijkheden, zoals reisbeurzen voorzien (zie deadlines).

—————————————————————————————————————-

De stageovereenkomst

Als je een stageplek hebt gevonden, maak je het stageovereenkomst in orde. De stageovereenkomst dient in drievoud te worden opgemaakt en bevat drie onderdelen:

  1. De stageovereenkomst (of het stagecontract)
  2. Document met rechten en plichten van de stagair/e
  3. Document met beschrijving van de stage leerdoelstellingen en stageopdrachten.

Het stagecontract vult de student online in via de daartoe voorziene webapplicatie (enkel toegankelijk voor ingeschreven studenten met een UGent account). Na invullen, keurt de stagebegeleider het contract goed, en kan je het in drievoud printen. Dit contract moet ondertekend worden door de stage-instelling, de stagebeleider en de student/e. De stage-instelling, de stagebegeleider en de student/e krijgen dan ook allen een exemplaar van de stage overeenkomst.

Let op: een risico-analyse dient eenmalig geprint te worden en ingevuld en ondertekend door de stage-instelling. Deze analyse wordt voorafgaand aan de stage gebracht of opgestuurd naar de UGent Departement Medisch Toezicht. Het adres: de Pintelaan 185, DMT2K5, 9000 Gent. Tel: 09-332-30-76. Per post: voeg er dan een brief bij met je contactgegevens.

——————————————————————————————————————-

Indiening stageverslagen

De deadline voor indiening van de verslagen voor de reflectiestage en de participatiestage:

Eerste zit: maandag 7 mei 2018 (voor 17.00u)
Tweede zit: donderdag 16 augustus 2018 (voor 17.00u)

Studenten uit het vorige academiejaar 2016-17 die in aanmerking komen voor vervroegd afstuderen, kunnen deelnemen aan het januari-examen. De deadline om het stageverslag in te dienen, is maandag 8 januari 2018 (voor 9:00 uur). Voor voorwaarden vervroegd afstuderen (en eventuele gevolgen op kinderbijslag) mogen studenten altijd contact opnemen met trajectbegeleidster Els Wille.

De stageverslagen moeten in tweevoud worden ingediend:

1 elektronisch exemplaar (ongeacht het verslag een reflectie- of participatiestage betreft) dient te worden ge-upload in de dropbox van de cursus Participatiestage.
Geef daarom jouw document de volgende bestandsnaam: Reflectiestage_Naam_Voornaam_Student, of
Participatiestage_Naam_Voornaam_Student

1 papieren exemplaar wordt bezorgd aan de stagecoördinator, Corine Van Hellemont.

—————————————————————————————————————–

Beoordeling stage

Het eindcijfer van de stage wordt samengesteld op basis van het stageverslag (60%) en de evaluatie door de stage-instelling (40%).

Meer info: Corine Van Hellemont